Rzecznik Praw Ucznia

Pami皻aj, 瞠 nie tylko Ty masz prawa, ale inni te je maj

Rzecznik tytu貫m wst瘼u Prawa i obowi頊ki Rzecznika O czym ucze wiedzie powinien
Twoje prawa prawa ucznia Pami皻aj masz te obowi頊ki! Za co zostaniesz nagrodzony?
Za co mo瞠sz zosta ukarany? Wa積e telefony Kontakt

Twoje prawa

Ucze ma prawo do:

 • w豉ciwie zorganizowanego procesu kszta販enia, zgodnego z zasadami higieny pracy umys這wej,

 • opieki wychowawczej i warunk闚 pobytu w szkole zapewniaj鉍ych bezpiecze雟two, ochron przed wszelkimi formami przemocy fizycznej b鉅 psychicznej oraz ochron i poszanowanie jego godnoci,

 • zapoznania si z programem nauczania, z jego treci, celem i stawianymi wymaganiami,

 • obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny post瘼闚 w nauce i oceny zachowania wystawionych zgodnie z wewn靖rzszkolnym regulaminem systemu oceniania i ustalonymi kryteriami ocen z zachowania,

 • 篡czliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

 • swobody wyra瘸nia myli i przekona, w szczeg鏊noci dotycz鉍ych 篡cia szko造, a tak瞠 wiatopogl鉅owych i religijnych - jeli nie narusza tym dobra innych os鏏,

 • rozwijania zainteresowa, zdolnoci i talent闚,

 • pomocy w przypadku trudnoci w nauce,

 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

 • korzystania z pomieszcze szkolnych, sprz皻u, rodk闚 dydaktycznych, ksi璕ozbioru biblioteki podczas zaj耩 pozalekcyjnych,

 • wp造wania na 篡cie szko造 przez dzia豉lno samorz鉅ow oraz zrzeszania si w organizacjach dzia豉j鉍ych w szkole,

 • korzystania z pomocy stypendialnej b鉅 doranej, zgodnie z odr瑿nymi przepisami,

 • poszanowania praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka.

Copyright 2010-2019 ZSP w Mi璠zyborowie