Informacje z Gminy Jaktor闚

 

Urz鉅 Gminy w Jaktorowie

21.11.2020

Jak mo積a szybko spisa gospodarstwo rolne?

Rolnikom zosta這 ju naprawd niewiele czasu na wype軟ienie obowi頊ku spisowego. Warto wi璚 skorzysta z metody, kt鏎a pozwala to zrobi mo磧iwie szybko, bezpiecznie i wygodnie. Samospis internetowy bo o nim mowa mimo niezaprzeczalnych zalet pozostaje na Mazowszu stosunkowo rzadko wybieran opcj.

Gospodarstwo rolne mo積a spisa na r騜ne sposoby przez Internet, telefon lub podczas wywiadu bezporedniego (UWAGA ta ostatnia opcja dost瘼na tylko w czci gmin). Jednak bior鉍 pod uwag kryterium czasu najkorzystniej prezentuje si samospis internetowy. Mo積a z niego korzysta bez koniecznoci dzwonienia na infolini i umawiania terminu rozmowy bezporedniej czy telefonicznej. Czas jest wa積y, bo przecie wielkimi krokami zbli瘸 si koniec spisu (trwa do 30 listopada), a dodatkowo otaczaj鉍a nas rzeczywisto staje si z ka盥ym dniem trudniejsza.

Rolnicy z Mazowsza najwyraniej nie doceniaj atut闚 samospisu internetowego. Z tej formy spisu skorzysta do tej pory zaledwie co dziesi靖y u篡tkownik gospodarstwa rolnego w wojew鏚ztwie mazowieckim. To zastanawiaj鉍e, bo samospis jest naprawd xTWY I SZYBKI, a przede wszystkim w pe軟i BEZPIECZNY. Rolnicy z innych region闚 kraju zdecydowanie czciej wybieraj t metod. Dla por闚nania w wojew鏚ztwie opolskim co pi靖y rolnik spisa si przez Internet.

Internetowy formularz spisowy jest dost瘼ny na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Wystarczy zalogowa si w aplikacji spisowej korzystaj鉍 z danych zawartych w licie Prezesa GUS i wprowadzi wymagane informacje o gospodarstwie rolnym.

Co jeli zagubi si nam list Prezesa GUS lub w og鏊e go nie otrzymalimy? Wtedy nale篡 zadzwoni na infolini pod numer 22 279 99 99 konsultant przeka瞠 nam dane potrzebne do logowania w aplikacji spisowej. Z infolini powinny si kontaktowa te te osoby, kt鏎e prowadz dzia豉lno zwi頊an z rolnictwem, ale robi to na ma章 skal i nie s pewne, czy podlegaj obowi頊kowi spisowemu.

Warto te pami皻a, 瞠 wybieraj鉍 samospis internetowy mo瞠my wzi寞 udzia w loterii spisowej, a nasza gmina ma szans wygra atrakcyjne nagrody mi璠zy innymi dla swoich szk馧 i przedszkoli.

Wi璚ej informacji o loterii spisowej: https://loteria.spisrolny.gov.pl/ 

Konkurs spisowy dla gmin wojew鏚ztwa mazowieckiego: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkurs-dla-gminnych-biur-spisowych/ 

16.11.2020

Rolniku, spisz si i daj wygra sobie, swojej gminie i polskiemu rolnictwu!

Spis rolny jest obowi頊kiem i ka盥y u篡tkownik gospodarstwa rolnego MUSI si z niego wywi頊a! Warto to zrobi tym bardziej, 瞠 przy okazji mo積a wzi寞 udzia w licznych konkursach spisowych z bardzo atrakcyjnymi nagrodami.

Pierwsza szansa na wygran pojawia si po zako鎍zeniu internetowego samospisu dost瘼nego na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Gdy formularz spisowy zostanie wype軟iony, aplikacja zapyta o ch耩 udzia逝 w loterii. Jeli rolnik si na to zdecyduje, otrzyma unikatowy kod potwierdzaj鉍y samospis. Kod nale篡 zarejestrowa w trakcie trwania akcji (1.10.2020 - 22.11.2020 r.) na stronie loterii https://loteria.spisrolny.gov.pl/. Potem zostaje ju tylko ledzi transmisje online w mediach spo貫cznociowych GUS z losowa i liczy na szczliwy traf!

Do rolnik闚 z terenu wojew鏚ztwa mazowieckiego skierowana jest te akcja Najszybsi w PSR ka盥ego dnia. Codziennie nagrodzonych zostanie 50 pierwszych os鏏, kt鏎e W DNIU ZAKO哸ZENIA wype軟iania formularza Powszechnego Spisu Rolnego PRZYL JAK NAJSZYBCIEJ ZGΜSZENIE do udzia逝 w Akcji. Jest to niezwykle proste i szybkie. Wystarczy wpisa nr gospodarstwa z ankiety samospisu i adres do wysy趾i nagrody na stronie: https://obserwujmazowsze.stat.gov.pl/najszybsi_psr Akcja b璠zie trwa od 10 listopada do ko鎍a miesi鉍a.

 

Dzi瘯i spisowi rolnemu wygrywa mog te mazowieckie gminy. W Konkursie Prezesa G堯wnego Urz璠u Statystycznego gminy, kt鏎e wyka蕨 si najwy窺zym odsetkiem os鏏 spisanych w samospisie internetowym, otrzymaj atrakcyjne zestawy sprz皻u informatycznego. Wojew鏚zkie Biuro Spisowe w Warszawie przeka瞠 zwyci瞛com r闚nie nagrody przeznaczone dla gminnych szk馧 i przedszkoli.

Zapraszamy te do konkursu otwartego dla ka盥ego bez wzgl璠u na wiek i miejsce zamieszkania nie trzeba by rolnikiem, ani mieszka na wsi. Wystarczy wzi寞 sw鎩 telefon, nagra kr鏒ki, maksymalnie 1-minutowy film i odpowiedzie na pytanie Dlaczego liczy si rolnictwo?. Najlepsza praca zostanie wyemitowana w TVP3 Warszawa, a jego tw鏎ca otrzyma atrakcyjne nagrody. Zg這szenia b璠 przyjmowane do 15 listopada: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkurs-filmowy-dlaczego-liczy-sie-rolnictwo/.

30.10.2020

P豉cisz podatki? Segregujesz mieci? Jeste rolnikiem?

We udzia w spisie rolnym! To taki sam obowi頊ek.

Udzia w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo wa積ym obowi頊kiem! To wym鏬 wynikaj鉍y z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane s prawne i finansowe sankcje. Do udzia逝 w spisie rolnik闚 powinna te przekona wiadomo odpowiedzialnoci za polskie rolnictwo. Dane spisowe pos逝蕨 przecie do wspierania rolnik闚.

Znaczny odsetek rolnik闚 z wojew鏚ztwa mazowieckiego odk豉da spis na bli瞠j nieokrelone pniej. Musz oni jednak mie wiadomo, 瞠 jeli nie zd嘀 do 30 listopada, mo瞠 mie to negatywne konsekwencje zar闚no dla nich samych, jak i wszystkich innych rolnik闚 w gminie, wojew鏚ztwie oraz w ca貫j Polsce.

Nie spiszesz gospodarstwa? Mo瞠 by kara

Zgodnie z zapisami ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym, udzia w spisie jest obowi頊kiem ka盥ego u篡tkownika gospodarstwa rolnego! Zlekcewa瞠nie tego obowi頊ku mo瞠 wywo豉 negatywne reperkusje. Zgodnie z artyku貫m 57 ustawy o statystyce publicznej, Kto wbrew obowi頊kowi odmawia  wykonania obowi頊ku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie. Co wi璚ej, w przypadku wizyty lub telefonu od rachmistrza rolnik nie mo瞠 ju powiedzie, 瞠 spisze si sam przez Internet w pniejszym terminie. Jest to r闚noznaczne z odmow i fakt ten zostaje odnotowany przez osob uprawnion do realizacji wywiadu. Taka postawa mo瞠 r闚nie skutkowa wszcz璚iem przez s逝瘺y statystyczne post瘼owania zako鎍zonego kar grzywny.

Ale nie tylko perspektywa kary powinna sk這ni rolnik闚 to wype軟ienia swojego jak瞠 wa積ego obowi頊ku.

Bez danych nie ma skutecznej polityki rolnej

Rolnicy zwlekaj鉍y ze spisaniem swojego gospodarstwa powinni mie wiadomo, 瞠 swoj opiesza這ci szkodz nie tylko sobie samym, ale te wszystkim rolnikom ze swojej gminy, powiatu, wojew鏚ztwa i ca貫j Polski.

Dane zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego b璠 wykorzystywane podczas planowania i realizacji polityki rolnej na ka盥ym szczeblu terytorialnym. Jeli jako zebranych danych b璠zie niewystarczaj鉍a do prezentacji wynik闚 np. na poziomie gmin, strac na tym wszyscy. Brak szczeg馧owego obrazu polskiego rolnictwa mo瞠 mie bardzo powa積e i negatywne konsekwencje dla polskich rolnik闚. Dodajmy, 瞠 spis rolny jest organizowany co 10 lat, wi璚 zebrane informacje b璠 wykorzystywane w gminach do nast瘼nego spisu w 2030 roku.

Rolniku, jeli zatem oczekujesz od w豉dz swojej gminy czy kraju skutecznych dzia豉 wspieraj鉍ych rolnictwo czy spo貫cznoci wiejskie, wype軟ij najpierw sw鎩 obowi頊ek i pom騜 stworzy dok豉dn i przystaj鉍 do rzeczywistoci diagnoz polskiego rolnictwa.

Wi璚ej informacji: https://spisrolny.gov.pl/ 

27.10.2020

Spis rolny bezpiecze雟two ludzi i danych to priorytet!

Trwaj鉍y Powszechny Spis Rolny to wyj靖kowy czas pr鏏y dla statystyki publicznej. Aktualnie najwa積iejszym zadaniem jest zapewnienie bezpiecze雟twa rachmistrzom i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapominamy r闚nie o gromadzonych danych.

 

Po pierwsze cz這wiek

Ze wzgl璠u na stan zagro瞠nia zdrowotnego Centralne Biuro Spisowe wstrzyma這 na pocz靖ku padziernika mo磧iwo kontakt闚 bezporednich rachmistrz闚 spisowych w gospodarstwach rolnych. Jednak ze wzgl璠u na liczne sygna造 zg豉szane przez rolnik闚 czekaj鉍ych na wizyt rachmistrz闚 oraz gotowo pracownik闚 statystyki do s逝瘺y w warunkach zwi瘯szonego zagro瞠nia, Centralne Biuro Spisowe dopuci這 mo磧iwo realizacji od 10 padziernika wywiad闚 bezporednich. Troska o bezpiecze雟two rachmistrz闚 i rolnik闚 spowodowa豉 wprowadzenie  szczeg鏊nych zasady w kontaktach z respondentami. Maseczki, 瞠le i wywiady na otwartym terenie sta造 si ju norm.

U篡tkownik gospodarstwa rolnego, kt鏎y ze wzgl璠u na sytuacj epidemiczn wyra瘸 obaw przed bezporednim kontaktem, powinien przekaza rachmistrzowi nr telefonu w celu odbycia obowi頊kowego wywiadu.

Po drugie ochrona danych

Informacje o jednostkowych gospodarstwach rolnych zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego NIE B犵 NIGDZIE I NIKOMU UDOST襾NIANE! Gwarantuj to zar闚no rygorystyczne procedury prawne, jak i nowoczesna infrastruktura informatyczna statystyki publicznej.

Zgodnie z ustaw o statystyce publicznej informacje statystyczne dotycz鉍e pojedynczego gospodarstwa podlegaj bezwzgl璠nej ochronie. Dane te mog by wykorzystywane wy章cznie do opracowa, zestawie i analiz statystycznych w formie zbiorczej. Udost瘼nianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych cel闚 ni podane w ustawie jest zabronione (tajemnica statystyczna).

Powy窺zy zapis oznacza, 瞠 DANYCH ZEBRANYCH OD U玆TKOWNIKA GOSPODARSTWA NIE MO烤A UDOST襾NIA NIKOMU nawet organom cigania i prokuraturze!!!

Zapis o tajemnicy statystycznej obowi頊uje te wszystkich rachmistrz闚! Przed podj璚iem pracy przy spisie rolnym z這篡li oni przysi璕, w kt鏎ej zobowi頊ali si do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Jej z豉manie grozi powa積ymi konsekwencjami prawnymi nawet kar pozbawienia wolnoci do lat 3!

Bezpieczne metody zbierania i przechowywania danych

Dane spisowe s zbierane w spos鏏 gwarantuj鉍y ich bezpiecze雟two. Zar闚no samospis internetowy, jak i spis przez telefon, odbywaj si za porednictwem nowoczesnych i odpowiednio zabezpieczonych system闚 teleinformatycznych.

Bezpieczne s te dane zgromadzone i przechowywane w bazach statystyki publicznej. Dost瘼 do nich maj jedynie upowa積ieni pracownicy statystyki publicznej. Podmiotom zewn皻rznym te dane s przekazywane jedynie w formie zbiorczej, gdzie nie mo積a zidentyfikowa pojedynczego gospodarstwa.

Warto wi璚 porzuci wszelkie w靖pliwoci zwi頊ane z bezpiecze雟twem udzia逝 w spisie rolnym i wype軟i obowi頊ek spisania si jak najszybciej.

 

Wi璚ej informacji: https://spisrolny.gov.pl/ 

19.10.2020

Spis rolny czciowo przywr鏂ono wywiady bezporednie

 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zg豉szane przez rolnik闚, a tak瞠 gotowo znacznej czci rachmistrz闚 do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 padziernika w gminach na Mazowszu i w ca貫j Polsce b璠zie mo磧iwo spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezporedniego. ZACHOWANE B犵 WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZE垶TWA EPIDEMICZNEGO!

Spis metod wywiadu bezporedniego mo瞠 by prowadzony pod warunkiem zachowania standardowych zalece sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajduj si na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Rachmistrze b璠 bezwzgl璠nie dba o zachowanie dystansu spo貫cznego, a tak瞠 realizowa obowi頊ek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Identyczne zasady bezpiecze雟twa musi r闚nie zachowa u篡tkownik gospodarstwa rolnego, kt鏎y zgodzi si na wywiad bezporedni.

Rachmistrze, kt鏎zy b璠 prowadzi wywiady bezporednie, robi to z w豉snej, nieprzymuszonej woli. Osoby, kt鏎e nie zg這si造 ch璚i prowadzenia wywiad闚 w terenie, b璠 kontynuowa prac jako rachmistrze telefoniczni.

Rachmistrz samodzielnie decyduje, czy realizuje spis przez telefon czy te bezporednio u respondenta. W przypadku wywiadu w terenie zaleca si, jeli to mo磧iwe, przeprowadzanie go w terenie otwartym. Jeli rachmistrz wybierze opcj spisu telefonicznego, zadzwoni do rolnika z numeru: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

Decyzj o wywiadzie bezporednim rachmistrz podejmuje tylko wtedy, gdy:

a) w okresie ostatnich 14 dni on lub bliskie mu osoby nie przebywa造 w rejonach transmisji koronawirusa (lista kraj闚 publikowana codziennie na www.gis.gov.pl),

b) w okresie ostatnich 14 dni on lub bliska mu osoba nie mia豉 kontaktu z osob, u kt鏎ej potwierdzono zaka瞠nie koronawirusem SARS CoV-2,

c) nie przebywa na kwarantannie lub kto z jego bliskich nie jest lub nie by obj皻y kwarantann,

d) jeli nie wyst瘼uj u rachmistrza objawy takie jak: gor鉍zka powy瞠j 38 蚓, kaszel czy uczucie dusznoci (trudnoci w nabraniu powietrza).

Je瞠li respondent nie chce udzieli informacji w wywiadzie bezporednim, powinien poda rachmistrzowi numer telefonu i termin, w kt鏎ym mo積a przeprowadzi wywiad przez telefon.

Wywiad bezporedni nie mo瞠 by prowadzony z u篡tkownikami gospodarstw rolnych obj皻ymi kwarantann i izolacj domow. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informacj, 瞠 u篡tkownik gospodarstwa rolnego jest obj皻y kwarantann lub izolacj domow, wywiad musi by przeprowadzony przez telefon.

 

Ka盥y rachmistrz posiada imienn legitymacj ze zdj璚iem. Rolnik mo瞠 te sprawdzi to窺amo rachmistrza na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ oraz pod numerem infolinii spisowej  (22) 2799999.

07.10.2020

Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z okazji i spisz gospodarstwo rolne!

16 wrzenia prac rozpocz瘭i rachmistrze telefoniczni Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Przez 6 dni w tygodniu dzwoni do u篡tkownik闚 gospodarstw rolnych z propozycj spisania gospodarstwa rolnego. Warto skorzysta z tej metody spisowej rachmistrz zadaje pytania i wprowadza odpowiedzi do formularza spisowego, rolnik musi mu tylko przekaza wymagane informacje.

Rachmistrze telefoniczni pracuj od poniedzia趾u do soboty od 8:00 do 20:00.  W tych godzinach telefonu mog si spodziewa ci u篡tkownicy gospodarstw rolnych, kt鏎zy nie spisali jeszcze swojego gospodarstwa przez Internet.

Lista numer闚, z kt鏎ych b璠 dzwoni rachmistrzowie spisowi, b璠zie dost瘼na na stronie Urz璠u Statystycznego w Warszawie. B璠zie te mo積a zweryfikowa dzwoni鉍ego przez infolini.

Jakie s zalety spisu przez telefon? Jest bezpieczny dla rolnika, bo nie wymaga kontaktu z osobami z zewn靖rz. Wype軟ieniem formularza zajmuje si rachmistrz, rolnik musi mu tylko poda potrzebne informacje. Koszt po章czenia telefonicznego ponosi G堯wny Urz鉅 Statystyczny.

Wad tego rozwi頊ania jest to, 瞠 odbieraj鉍 telefon rolnik mo瞠 by zaj皻y prac lub nie b璠zie w tym momencie przygotowany do spisu. Dlatego w pierwszej kolejnoci warto korzysta z najwygodniejszej metody, czyli samospisu internetowego wype軟iaj鉍 elektroniczny formularz w domu lub w Gminnym Punkcie Spisowym.

Mo積a te spisa si przez telefon z w豉snej inicjatywy, dzwoni鉍 w dogodnej dla siebie chwili na infolini spisow pod numer 22 279 99 99. Nale篡 wybra przeznaczony dla spisu telefonicznego kana 1, a nast瘼nie z pomoc rachmistrza wype軟i spis (koszt po章czenia zgodny z cennikiem operatora).

04.10.2020

Wesprzyj nasz gmin/nasze miasto* i spisz gospodarstwo rolne!

Rolnicy z naszej gminy/naszego miasta*, liczymy na Was! Jeli wszyscy wemiecie udzia w Powszechnym Spisie Rolnym, to mamy ogromn szans na atrakcyjne nagrody dla naszych przedszkoli i szk馧!

Drodzy Rolnicy,

Wasz udzia w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest bardzo wa積y dla naszej gminy/naszego miasta.* Dzi瘯i temu b璠ziemy wiedzie, ilu Was jest, jaka jest Wasza sytuacja i jak mo瞠my Was wspiera. Dlatego bardzo liczymy, 瞠 wszyscy mo磧iwie szybko spiszecie swoje gospodarstwa rolne przez samospis internetowy.

Mamy dla Was dodatkow motywacj poprzez liczny udzia w Powszechnym Spisie Rolnym mo瞠cie zapewni szko這m i przedszkolom Waszych dzieci atrakcyjne nagrody!

Ka盥a gmina wojew鏚ztwa mazowieckiego bierze udzia w specjalnym konkursie Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zwyci瞛c konkursu zostanie gmina lub miasto z najwi瘯szym odsetkiem os鏏, kt鏎e spisa造 si samodzielnie przez Internet.

Konkurs trwa od 16 wrzenia do 16 listopada 2020 r. Og這szenie wynik闚 nast雷i 20 listopada.

Nagrod dla zwyci瘰kiej gminy/miasta b璠zie 50 sztuk zestaw闚 sportowych dla szk馧 podstawowych oraz atrakcyjne zestawy edukacyjne dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Rolnicy, bardzo na Was liczymy wystarczy si spisa! Spe軟icie sw鎩 obowi頊ek, a przy okazji Wasze dzieci maj szans na atrakcyjne zestawy do nauki i sportu!

*Niepotrzebne skreli

25.09.2020

Rolniku, Twoje dane s bezpieczne!

Powszechny Spis Rolny 2020, tak jak wszystkie prowadzone przez statystyk publiczn badania, jest realizowany z zachowaniem wysokich standard闚 bezpiecze雟twa i w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

Narz璠zia oraz procedury w zakresie bezpiecze雟twa stosowane przez statystyk publiczn spe軟iaj najwy窺ze standardy i zapewniaj pe軟 ochron gromadzonych informacji. Nie ma wi璚 mo磧iwoci kradzie篡 danych zebranych w spisie rolnym.

Informacje zebrane podczas bada statystycznych dotycz鉍e poszczeg鏊nych gospodarstw nigdy nie by造 i nie b璠 przekazywane 瘸dnym podmiotom zewn皻rznym, w tym organom pa雟twowym czy mi璠zynarodowym korporacjom. Bezwzgl璠ne zachowanie tajemnicy statystycznej gwarantuje ustawa o statystyce publicznej.

Ponadto osoby wykonuj鉍e prace spisowe s r闚nie zobowi頊ane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przyst雷ieniem do pracy rachmistrzowie s pouczani o sankcjach za jej niedotrzymanie. Nast瘼nie na r璚e w豉ciwego komisarza spisowego sk豉daj pisemne przyrzeczenie nast瘼uj鉍ej treci: Przyrzekam, 瞠 b璠 wykonywa swoje prace na rzecz statystyki publicznej z ca章 rzetelnoci, zgodnie z etyk zawodow statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec os鏏 trzecich.

Dane pozyskane podczas spis闚 mog by wykorzystywane tylko i wy章cznie do opracowa, zestawie i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operat闚 do bada statystycznych prowadzonych przez s逝瘺y statystyki publicznej.

Wi璚ej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

08.09.2020

Rolniku, nie masz komputera? Spisz si w Gminnym Punkcie Spisowym!

Jeli nie posiadasz komputera z dost瘼em do Internetu, a chcesz dope軟i obowi頊ku udzia逝 w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego.

Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przygotowane miejsce wyposa穎ne w komputer i Internet, przygotowane wy章cznie dla rolnik闚 chc鉍ych skorzysta z samospisu internetowego czyli obowi頊kowej metody spisowej. Punkt Spisowy b璠zie zlokalizowany w Urz璠zie Gminy Jaktor闚 przy ulicy Warszawskiej 33, 96-313 Jaktor闚 i b璠zie dost瘼ny w godzinach:

 poniedzia貫k: 9 - 1

 wtorek, roda, czwartek: 8 - 16

 pi靖ek: 8 - 15

Przy korzystaniu z Gminnego Punktu Spisowego nie obowi頊uje rejonizacja. Najwygodniej i najbli瞠j b璠zie oczywicie uda si do Punktu Spisowego w gminie, w kt鏎ej mieszkamy. Mamy jednak pe軟e prawo skorzysta z tej opcji w ka盥ym urz璠zie miasta lub gminy w Polsce.  

Funkcjonowanie Gminnych Punkt闚 Spisowych w gminach zlokalizowanych na terenie powiat闚 obj皻ych obostrzeniami epidemicznymi (obszary 鄴速e i czerwone) b璠zie zawieszone do czasu zniesienia obostrze.

04.09.2020

Kto musi wzi寞 udzia w spisie rolnym?

Jeli otrzymalimy list Prezesa GUS z zaproszeniem do udzia逝 w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, nie wyrzucajmy go. Od 1 wrzenia powinnimy niezw這cznie przyst雷i do spisu, korzystaj鉍 z obowi頊kowej metody samospisu internetowego.

Obowi頊ek udzia逝 w Powszechnym Spisie Rolnym jest na這穎ny na ka盥ego u篡tkownika gospodarstwa rolnego w Polsce. Mo瞠 to by osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemaj鉍a osobowoci prawnej, faktycznie u篡tkuj鉍a gospodarstwo rolne. Na obowi頊ek nie ma wp造wu fakt czy jest si w豉cicielem, dzier瘸wc tego gospodarstwa czy te u篡tkuje si je z innego tytu逝. Tak samo jak to, czy grunty wchodz鉍e w sk豉d gospodarstwa rolnego s po這穎ne na terenie jednej czy kilku gmin.

Spisywane b璠 gospodarstwa, kt鏎e 1 czerwca br. prowadzi造 dzia豉lno rolnicz.

W razie pyta nale篡 dzwoni na infolini spisow pod numer 22 279 99 99 w. 1.

Wi璚ej informacji: https://spisrolny.gov.pl 

10.08.2020

Rolniku, przygotuj si do spisu!

Ju wkr鏒ce w ca貫j Polsce rozpocznie si Powszechny Spis Rolny obowi頊kowy dla ka盥ego u篡tkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania zwi頊ane z tym wa積ym badaniem.

Kiedy odb璠zie si spis rolny? Spis rozpocznie si 1 wrzenia i potrwa 3 miesi鉍e, do 30 listopada 2020 r. Dane b璠 zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi si spisa? Spisowi podlegaj faktyczni u篡tkownicy gospodarstw rolnych. Ka盥y u篡tkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Opr鏂z informacji o obowi頊ku spisania si, list b璠zie zawiera wa積e informacje potrzebne do logowania si w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo nale篡 zachowa a do momentu spisania si!

Jak si spisa? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejnoci powinni pomyle rolnicy. Jest to metoda wygodna, poniewa spisa si mo積a samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dost瘼em do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolnik闚, kt鏎zy nie posiadaj komputera lub telefonu z dost瘼em do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeli rolnik z jakich wa積ych powod闚 nie mo瞠 lub nie chce spisa si przez Internet, powinien zadzwoni na infolini spisow (pod numer 22 279 99 99) i spisa si przez telefon.

Rolnik, kt鏎y nie skorzysta z 瘸dnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), mo瞠 spodziewa si wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pami皻a, 瞠 w takim przypadku nie b璠 ju mogli odm闚i udzielenia odpowiedzi i prze這篡 tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczn prac 1 padziernika 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmuj鉍e wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym r鏚貫m informacji pozwalaj鉍ym na ocen stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwol oceni zmiany w produkcji rolinnej i zwierz璚ej maj鉍e wp造w na op豉calno ich produkcji.

Gdzie szuka informacji? Podstawowym r鏚貫m informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto te na bie蕨co ledzi stron internetow lub konta spo貫cznociowe (Facebook) urz璠u gminy oraz Urz璠u Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoni鉍 na infolini spisow pod numer: 22 279 99 99.

Wi璚ej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Copyright 2010-2020 ZSP w Mi璠zyborowie