Biblioteka

Regulamin współpracy

pomiędzy biblioteką szkolną a łącznikiem bibliotecznym

Zadania łącznika z  biblioteką:

§         stały kontakt z biblioteką

§         obecność na zebraniach łączników klasowych

§         znajomość regulaminu biblioteki i czytelni i przestrzeganie jego zasad

§         informowanie klasy o imprezach czytelniczych, konkursach organizowanych przez bibliotekę

§         dopilnowanie, aby raz w miesiącu wychowawca i uczniowie zapoznali się z wynikami czytelnictwa

§         przegląd rejestru zaległości (raz na trzy miesiące) celem stwierdzenia, którzy czytelnicy zbyt długo  przetrzymują książki

§         informowanie uczniów o terminie zwrotu książek do biblioteki przed wakacjami, o możliwości wypożyczenia większej liczby książek na czas ferii,

§         propagowanie czytelnictwa w swojej klasie, informowanie o nowościach książkowych w bibliotece

§         zgłoszenie w bibliotece sytuacji, gdy jakiś uczeń z klasy przenosi się do innej klasy czy szkoły

§         sprawdzenie na koniec roku szkolnego (w czerwcu), czy wszyscy uczniowie klasy zwrócili książki do biblioteki 

§         przekazywanie nauczycielom  bibliotekarzom ewentualnych uwag uczniów dotyczących pracy biblioteki

§         informowanie nauczycieli bibliotekarzy tym jakie książki zdaniem uczniów powinny się znaleźć w bibliotece

§         zachęcanie kolegów i koleżanek do pomocy przy realizacji ‘zadań specjalnych’

§         angażowanie się w działalność na rzecz promocji czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej,

Przywileje łączników bibliotecznych:

  • możliwość wypożyczania książek z księgozbioru podręcznego oraz zbiorów filmowych na krótki czas
  • możliwość wypożyczania o jedną książkę więcej niż inni czytelnicy,  a w razie potrzeby - więcej niż o jedną;
  • pierwszeństwo w rezerwacji książek i innych materiałów bibliotecznych;
  • aktywna postawa łącznika znajdzie odzwierciedlenie w pozytywnej uwadze mającej wpływ na semestralną  i końcową ocenę z zachowania;

 

 

Copyright © 2010-2021 ZSP w Międzyborowie