Projekt edukacyjny w Gimnazjum

 

Lista projekt闚 realizowanych w roku szkolnym 2017/2018

pobierz

 

Warunki realizacji projektu edukacyjnego
w Gimnazjum im.
Karola Wojty造 w Mi璠zyborowie

1

1.      Uczniowie Gimnazjum obowi頊kowo bior udzia w realizacji projektu edukacyjnego.

2.      Projekt edukacyjny jest zespo這wym, planowym dzia豉niem uczni闚, maj鉍ym na celu rozwi頊anie konkretnego problemu, z zastosowaniem r騜norodnych metod.

3.      Projekty edukacyjne realizowane s w klasie I lub II.

4.      Je瞠li ucze z r騜nych wzgl璠闚 nie bra udzia逝 w realizacji projektu do ko鎍a klasy II, to w wyj靖kowych przypadkach, za zgod dyrektora mo瞠 bra udzia w klasie III.

5.      Wychowawca klasy na pocz靖ku roku szkolnego, w kt鏎ym uczniowie b璠 realizowa projekt edukacyjny, informuje uczni闚 i ich rodzic闚 (prawnych opiekun闚) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

6.      Dyrektor w ka盥ym roku szkolnym powierza nauczycielom prowadzenie projektu edukacyjnego.

7.      Liczba nauczycieli, kt鏎zy b璠 potrzebni do sprawowania opieki nad projektami uczniowskimi, zale篡 od liczby uczni闚, kt鏎zy w danym roku b璠 realizowa projekty oraz liczby zespo堯w, kt鏎e poszczeg鏊ni nauczyciele obejm swoj opiek.

8.      Zesp馧 uczni闚 realizuj鉍ych wsp鏊ny projekt edukacyjny kompletuje wyznaczony zgodnie z punktem 5 nauczyciel przy wsp馧pracy z wychowawcami klas.

9.      Zesp馧 uczni闚 realizuj鉍ych dany projekt edukacyjny powinien liczy nie mniej ni 5 uczni闚 i nie wi璚ej ni 10. Ostateczn liczb cz這nk闚 ka盥ego zespo逝 ustala Dyrektor.

10.  Projekt edukacyjny jest realizowany przez zesp馧 uczni闚 pod opiek nauczyciela i obejmuje nast瘼uj鉍e dzia豉nia:

        wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zesp馧 uczni闚 przy wsp馧pracy z nauczycielem;

         okrelenie cel闚 projektu edukacyjnego i zaplanowanie etap闚 jego realizacji;

         wykonanie zaplanowanych dzia豉;

         monitorowanie przez nauczyciela prowadz鉍ego projekt, realizacji projektu przez uczni闚, w tym wype軟ianie przez nauczyciela karty projektu;

         publiczne przedstawienie rezultat闚 projektu edukacyjnego.

11.  Informacj o stopniu zaanga穎wania uczni闚 w prace projektowe, opiekun projektu przekazuje wychowawcy klasy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed klasyfikacj r鏚roczn i roczn.

12.  W przypadku, gdy opiekunem projektu edukacyjnego jest wychowawca klasy, informacja pisemna o stopniu zaanga穎wania ucznia w prace projektowe jest bezprzedmiotowa.

13.  Wychowawca jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby ka盥y wychowanek w trakcie nauki uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego.

14.  Zaanga穎wanie ucznia w realizacj projektu ma wp造w na ustalenie przez wychowawc oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Wewn靖rzszkolnym Systemie Oceniania.

15.  Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje si na wiadectwie uko鎍zenia gimnazjum.

16.  W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach, uniemo磧iwiaj鉍ych udzia ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum mo瞠 zwolni ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

17.  Wz鏎 karty projektu stanowi za章cznik nr 1 do niniejszych Warunk闚 realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Karola Wojty造 w Mi璠zyborowie.

2

1.      Najpniej do 15 wrzenia danego roku szkolnego ka盥y zesp馧 przedmiotowy przekazuje do Dyrektora propozycje co najmniej trzech temat闚 projekt闚 edukacyjnych dla danego rocznika uczni闚.

2.      Zakres tematyczny projektu edukacyjnego mo瞠 dotyczy wybranych treci nauczania okrelonych w podstawie programowej kszta販enia og鏊nego dla gimnazj闚 lub wykracza poza te treci.

3.      Sugestie dotycz鉍e temat闚 projekt闚 gimnazjalnych mog pochodzi r闚nie od uczni闚, ze strony rodzic闚 lub innych przedstawicieli rodowiska lokalnego. Wpisu tematu do danego zakresu tematycznego dokonuje ta osoba, kt鏎a tak informacje uzyska豉.

4.      Po przedstawieniu przez zespo造 propozycji temat闚 projekt闚 Dyrektor powierza nauczycielom prowadzenie projektu w danym roku szkolnym.

5.      Z tematami projekt闚 zostaj zapoznani uczniowie najpniej do 30 wrzenia danego roku szkolnego.

6.       Uczniowie:

a.       do ko鎍a lutego w klasie pierwszej, a w klasie drugiej do ko鎍a padziernika, podczas godziny wychowawczej, wybieraj tematy, kt鏎e w swoich projektach podejm, spor鏚 temat闚 przedstawionych przez nauczycieli. W uzasadnionych przypadkach istnieje mo磧iwo zmiany tematu projektu edukacyjnego do ko鎍a kwietnia w klasie pierwszej i ko鎍a listopada w klasie drugiej. Zmieniony temat jest ostateczny.

b.      na zasadzie dobrowolnoci tworz grupy projektowe. W sk豉d danej grupy projektowej wchodzi nie mniej ni 5 uczni闚 i nie wi璚ej ni 10. W przypadku, gdy uczniowie samodzielnie nie utworz grup, nauczyciel wychowawca dokonuje przydzia逝 do jednej z grup. Ostateczn liczb cz這nk闚 ka盥ego zespo逝 ustala Dyrektor.

7.      Uczniowie maj czas na realizacj projektu do ko鎍a kwietnia w klasie drugiej.  

8.      Publiczna prezentacja rezultat闚 projekt闚 przez uczni闚 b璠zie organizowana w miesi鉍u kwietniu lub maju ka盥ego roku szkolnego.

9.      W przypadku, gdy uczniowie zrealizuj projekt edukacyjny wczeniej ni to zapisano w punkcie 5, publiczna prezentacja jest mo磧iwa w innym ni powy窺zy terminie, po uzgodnieniu tego terminu z dyrektorem szko造.

 

Copyright 2010-2019 ZSP w Mi璠zyborowie